Suomen Fyysikkoseura

Jäsentiedote 1/2007 (7.3.2007): Vuosikokous 2007

Suomen Fyysikkoseuran varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään tänäkin vuonna Fysiikan päivien yhteydessä. (Pdf-versio)Vuosikokouskutsu

Suomen fyysikkoseura - Finlands fysikerförening ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään perjantaina 16.3.2007 klo 18.00 alkaen Sokos Hotel Virun Grande-salissa (Viru väljak 4, 10111 Tallinn).

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11. pykälän mukaiset vuosikokousasiat, muuna hallituksen esittämänä asiana muutos sääntöjen pykäliin 3–5.

Suomen Fyysikkoseuran puolesta,

Keijo Hämäläinen, puheenjohtaja Ella Hänninen, pääsihteeri


Esityslista

 • 1. Vuosikokouksen avaus
 • 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
 • 3. Kokouksen sihteerin valinta
 • 4. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta
 • 5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • 6. Esityslistan hyväksyminen
 • 7. Esitetään toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto (liitteet 2–4)
 • 8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 • 9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaksi toimintakaudeksi (liite 5)
 • 10. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta
 • 11. Päätetään toimihenkilöiden palkoista ja palkkioista
 • 12. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2007 (liite 6)
 • 13. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
 • 14. Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja
 • 15. Valitaan hallituksen muut kuusi jäsentä
 • 16. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja
 • 17. Muut asiat · Sääntömuutos §3–5 (liite 7)
 • 18. Kokouksen päättäminen


Liite 7, Sääntömuutos §3–5

SUOMEN FYYSIKKOSEURA – FINLANDS FYSIKERFÖRENING ry:n SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä seura, nimi on Suomen Fyysikkoseura - Finlands Fysikerförening r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Seuran jäsenillä on kuitenkin mahdollisuus perustaa pääseuran alaisia ja pääseuran hyväksymin säännöin toimivia rekisteröityjä paikallisosastoja.

2 § Seuran tarkoituksena on herättää harrastusta fysiikkaan ja edistää sen tuntemusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura 1) tukee ja edistää kaikin tavoin fysiikan ja sen sovellutusten tutkimusta ja opetusta maassamme sekä niitä koskevaa tiedotustoimintaa, 2) järjestää kokous-, esitelmä- ja luentotilaisuuksia, 3) harjoittaa julkaisu- ja muuta tiedotustoimintaa, 4) antaa lausuntoja fysiikan ja sen sovellutusten tutkimusta ja opetusta koskevissa asioissa kansallisella tasolla, 5) kehittää suomenkielistä fysiikan sanastoa, 6) ylläpitää yhteyksiä kansainvälisiin ja kansallisiin fysiikan järjestöihin sekä edistää Suomen fyysikkokunnan koti- ja ulkomaisia yhteyksiä.

3 § Seuran jäsenyysmuodot ovat varsinainen jäsen, fellow-jäsen, nuori jäsen, kannatusjäsen ja kunniajäsen.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jolla on fyysikon koulutus tai pätevyys tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka toimii seuran tarkoitusperien mukaisesti.

Fellow-jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on merkittävästi ansioitunut fysiikan tutkimuksessa, opetuksessa tai fysiikan yhteiskunnallisen näkyvyyden edistämisessä.

Nuoreksi jäseneksi voidaan hyväksyä opiskelija, joka opiskelee fysiikkaa korkeakoulussa tai osoittaa muulla tavalla erityistä harrastusta fysiikkaan.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tehokkaasti tukea seuran toimintaa.

Hallitus päättää varsinaisen jäsenen, nuoren jäsenen ja kannatusjäsenen ottamisesta varsinaisen jäsenen tehtyä siitä kirjallisen esityksen. Nuori jäsen siirtyy kuitenkin varsinaiseksi jäseneksi hallituksen todettua, että hän täyttää 1. momentissa asetetut vaatimukset.

Hallitus päättää fellow-jäseneksi nimittämisestä erityisen fellow-työryhmän esityksestä. Vähintään kaksi seuran varsinaista jäsentä tekevät kirjallisen ehdotuksen fellow-jäsenyydestä työryhmälle. Seuran vuosikokous nimittää fellow-työryhmän hallituksen esityksestä vuodeksi kerrallaan.

Seuran vuosikokous voi hallituksen yksimielisestä esityksestä kutsua seuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut fysiikan tai sen sovellutusten alalla tai huomattavalla tavalla edistänyt seuran toimintaa. Tällöin vaaditaan, että vähintään 4/5 annetuista äänistä kannattaa tehtyä esitystä.

Kunniajäsenellä, fellow-jäsenellä ja varsinaisella jäsenellä on seuran kokouksissa äänivalta, muulla jäsenellä ainoastaan puhevalta.

4 § Seuran jäsen voi erota seurasta tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa seurasta jäsenen, joka on toiminut vastoin seuran tarkoitusperiä tai jättänyt jäsenmaksun suorittamatta vähintään kahden vuoden ajan taikka käyttäytynyt seuran jäsenelle sopimattomalla tavalla.

5 § Seuran jäsen suorittaa vuotuisen jäsenmaksun, jonka vuosikokous erikseen kullekin jäsenryhmälle määrää. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Seuralla on oikeus toimintansa tukemiseksi vastaanottaa lahjoituksia.

6 § Seuran asioita ja omaisuutta hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, jonka muodostavat seuran puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä. Jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee sihteerin ja taloudenhoitajan sekä ottaa muut tarpeelliset toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme muuta jäsentä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on kutsuttava koolle myös vähintään kolmen hallituksen jäsenen niin vaatiessa. Mikäli kokouksessa äänestettäessä äänet menevät tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

7 § Toimintansa edistämiseksi seura voi perustaa jaostoja sekä asettaa pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia, joille seura hallituksen esityksestä vahvistaa ohjesäännöt.

8 § Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

9 § Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä tilintarkastajille kolme viikkoa ennen seuraavaa vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee suorittaa tilien tarkastus ja antaa niistä kirjallinen lausunto viikkoa ennen vuosikokousta.

10 § Seuran kokouksen kutsuu koolle hallitus. Vähintään 1/10 jäsenistöstä niin vaatiessa on hallituksen kutsuttava ylimääräinen kokous koolle neljän viikon kuluessa. Seuran kokouksesta tiedotetaan jäsentiedotteessa, sanomalehti-­ilmoituksilla tai kutsukorteilla kullekin jäsenellä vähintään viittä päivää aikaisemmin. Seuran varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään maaliskuun loppuun mennessä.

11 § Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat, 2) esitetään hallituksen laatima vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto, 3) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille, 4) vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä määrätään jäsenmaksut sekä seuran toimihenkilöiden palkkiot alkavaksi toimintavuodeksi, 5) valitaan seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet, 6) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja, 7) käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.

Vaalit suoritetaan vaadittaessa umpilipuin; äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

12 § Seuran sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä seuran kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa äänestykseen osallistuneista kannattaa tehtyä ja kokouskutsussa mainittua muutosehdotusta.

13 § Jos seura lopettaa toimintansa, se päättää omaisuutensa käyttämisestä sen päämääriä lähinnä vastaavaan tarkoitukseen. Lopettamisesta päätetään edellisessä pykälässä määrätyllä tavalla.

14 § Muuten noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.


Pääsivulle

Ajankohtaista

Yhteystiedot     
Contact information

Jäsenasiat

Paikallisosastot ja -jaostot

Fysiikan vuosi 2005

Arkhimedes

Fysiikan Kustannus Oy

Linkit 

Aiempia tapahtumia

Pääsivulle
Main

Palaute    
Feedback